سامانه اینترنتی لوله مارکت وابسته به شرکت پلی کاران دارای مجموعه ای تکمیل جهت ارائه سرویس مناسب به مشتریان می باشد.