برای خرید از طریق تلگرام درخواست خود را ارسال کنید 09033881506

Banner
media

به نام خدا
آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یك ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 تنها مرجع رسمی كشور است كه وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
90 به /6/ نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یكصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ 29
90 جهت اجرا ابلاغ شده است . /7/ 206 مورخ 24 / سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 35838 تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در كمیسیون های فنی مركب از كارشناسان سازمان ، صاحب نظران مراكز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وكوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است كه از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع ، شامل تولیدكنندگان ، مصرف كنندگان، صادركنندگان و وارد كنندگان، مراكز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود .پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای كمیسیون های فنی مربوط ارسال می شود و پ س از دریافت نظرها و پیشنهادها در كمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران
چاپ و منتشر می شود.پیش نویس استانداردهایی كه مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذی صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می كنند دركمیته ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوا ن استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود .بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می شوند كه بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره 5 تدوین و در كمیته ملی استاندارد مربوط كه سازمان ملی استاندارد ایران تشكیل میدهد به تصویب رسیده باشد.
1 ،كمیسیون بین المللی الكتروتكنیك (ISO) سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد
3 است و به عنوان تنه ا رابط 4 كمیسیون كدكس غذایی (OIML) 2 و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (IEC)
5 در كشور فعالیت می كند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط كلی و نیازمندی های خاص (CAC) كشور ، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی بهرهگیری میشود .
سازمان ملی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون ، برای حمایت از مصرف كنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از كیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل كشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات كشور ، اجرای استاندارد كالاهای صادراتی و درجهبندی آن را اجباری نماید. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت كیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه ها و مراكز كالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می كند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملكرد آن ها نظارت می كند. ترویج دستگاه بین المللی یكاها، كالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات كاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

استاندارد" پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار قسمت 1: كلیات" كه پیش نویس آن دركمیسیون های مربوط توسط سازمان استاندارد -(PE) – لوله پلی اتیلن و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده و در نهصد و سی و ششمین اجلاس كمیتة ملی استاندارد
1391 مورد تصویب قرار گرفته است، اینك به استناد بند یك مادة 3 قانون /3/ شیمیایی وپلیمر مورخ 30 اصلاح قوانین و مقررات مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر میشود.
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینة صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی كه برای اصلاح و تكمیل ای استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در كمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابر این، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده كرد.
استاندارد ملی ایران به شماره 7174 سال 1382 (پلاستیك ه ا- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف - ویژگی ها) باطل و این استاندارد جایگزین آن می شود.

سری استانداردهای ملی 14427 (كه این استاندارد قسمت اول آن است)، الزامات سامانه لوله گذاری و اجزاء را مشخص می كند. سامانه لوله گذاری مورد اشاره در این استاندارد، در (PE) ساخته شده از پلی اتیلن آبرسانی برای مصارف انسانی از جمله آب آشامیدنی و آب خام قبل از تصفیه، آبرسانی برای سایر مصارف، جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهكشی تحت فشار، جمع آوری و انتقال فاضلاب تحت خلأ استفاده می شود.
14427 - 14427 و 4 -3 ،14427 - الزامات و روش های آزمون اجزاء سامانه لوله گذاری در استانداردهای ملی 2
14427 ارائه می شود. - مشخص می شوند. الزامات كارایی سامانه در استاندارد ملی 5
14427 ارائه می شود. - راهنمای ارزیابی انطباق در استاندارد ملی 7این استاندارد ملی ایران، ویژگی های كلی سامانه لوله گذاری از جنس پلی اتیلن را مشخص می كند.

هدف و دامنه كاربرد
هدف از تدوین این استاندارد، ارائه ی ویژگی های سامانه های لوله گذاری تحت فشار پلی اتیلن - لوله پلی اتیلن استاندارد (خطوط اصلی و انشعاب) برای كاربردهای مدفون در خاك یا روزمینی، به منظور آبرسانی برای مصارف انسانی، انتقال آب خام قبل از تصفیه، جمع آوری و انتقال فاضلاب 1 و زهكشی تحت فشار، سامانه های فاضلاب تحت خلأ، و آبرسانی برای سایر مصارف است.
یادآوری 1- برای اجزاء سامانه از جنس پلی اتیلن كه به منظور انتقال آب برای مصارف انسانی و آب خام قبل از تصفیه استفاده می شوند، به بند 5 این استاندارد مراجعه شود.
همچنین، برای روش های آزمونِ مورد اشاره در این استاندارد، پارامترهای آزمون ارائه می شوند.
14427 برای لوله ها، اتصالات 2 و شیرآلات پلی - 14427 تا 5 - این استاندارد همراه با استانداردهای ملی 2 اتیلن، محل های اتصال آن ها با هم و محل های اتصال آن ها با اجزائی از جنس سایر مواد، تحت شرایط زیر كاربرد دارد:
؛ تا 25 بار 4 (MOP) الف- حداكثر فشار كاری 3
20° به عنوان دمای مرجع؛ C ب- دمای كاری 5
پ- مدفون در خاك؛
ت- محل تخلیه 6 به دریا؛
ث- خوابانیده شده در بستر آب؛
ج- رو زمینی، شامل لوله های معلق در زیر پل ها.
40 ، پیوست الف مشاهده شود. ºC 20 تا ºC یادآوری 2- برای كاربردهای با دمای كاری ثابت بزرگ تر از استاندارد ملی 14427 ، طیفی از فشارهای كاری مجاز را در بر می گیرد و الزامات مربوط به رنگ و افزودنی ها را نیز ارائه می دهد.

مراجع الزامی
مدارك الزامی زیر حاوی مقرراتی است كه در متن این استاندارد به آن ها ارجاع شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود. درصورتی كه به مدركی با ذكر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مداركی كه بدون ذكر تاریخ آن ها ارجاع شده است،
همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آن ها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:
1-2 استاندارد ملی ایران شماره 2412 ، پلاستیك ها – سامانه های لوله گذاری-اجزاء پلاستیكی - تعیین ابعاد
2-2 استاندارد ملی ایران شماره 4946 ، نمادها و علایم اختصاری پلاستیك ها و نرخ (MFR) 6980 ، پلاستیك ها – تعیین نرخ جریا نجرمی مذاب - 3-2 استاندارد ملی ایران شماره 1 ترموپلاستیك ها – قسمت 1: روش استاندارد (MVR) جریان حجمی مذاب
7090 ، پلاستیك ها - روش های تعیین چگالی پلاستیك های غیر - 4-2 استاندارد ملی ایران شماره 1 اسفنجی – قسمت اول: روش غوطه وری، روش پیكنومتر مایع و روش تیتراسیون
7090 ، پلاستیك ها - روش های تعیین چگالی پلاستیك های غیر - 5-2 استاندارد ملی ایران شماره 2 اسفنجی – قسمت دوم: روش ستون گرادیان چگالی
7175 ، پلاستیك ها - لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی - - 6-2 استاندارد ملی ایران شماره 8 مقاومت در برابر رشد ترك ناشی از تركیب تنش و عوامل محیطی - روش آزمون تعیین زمان – (DSC) 7186 ، پلاستیك ها - گرماسنجی روبشی تفاضلی - 7-2 استاندارد ملی ایران شماره 6 دینامیكی) OIT) همدما) و دمای القای اكسایش OIT) القاء اكسایش
12181 ، پلاستیك ها- لوله ها، اتصالات و سامانه های مونتاژ شده برای - 8-2 استاندارد ملی ایران شماره 1 انتقال سیالات – تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی – قسمت 1: روش كلی
12181 ، پلاستیك ها- لوله ها، اتصالات و سامانه های مونتاژ شده برای - 9-2 استاندارد ملی ایران شماره 2 انتقال سیالات – تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی – قسمت 2: تهیه آزمونه های لوله
14427 ، پلاستیك ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای - 10-2 استاندارد ملی ایران شماره 2قسمت 2: لوله ها -(PE) آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار– پلی اتیلن

14427 ، پلاستیك ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای آبرسانی، - 11-2 استاندارد ملی ایران شماره 3 قسمت 3: اتصالات -(PE) فاضلاب و زهكشی تحت فشار – پلی اتیلن
14427 ، پلاستیك ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای - 12-2 استاندارد ملی ایران شماره 4 قسمت 4: شیرآلات -(PE) آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار – پلی اتیلن
14427 ، پلاستیك ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای - 13-2 استاندارد ملی ایران شماره 5 قسمت 5: كارایی سامانه -(PE) آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار – پلی اتیلن
14427 ، پلاستیك ها- سامانه های لوله گذاری برای كاربردهای - 14-2 استاندارد ملی ایران شماره 7 قسمت 7: راهنمای ارزیابی انطباق -(PE) آبرسانی، فاضلاب و زهكشی تحت فشار – پلی اتیلن 2-15 ISO

نظرها: 0

دیدگاهی وجود ندارد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما را نمیتوان منتشر کرد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند*