برای خرید از طریق تلگرام درخواست خود را ارسال کنید 09033881506

Banner
media

آزمایش لوله کشی فاضلاب

  •  آزمایش لوله کشی فاضلاب را باید پیشاز نصب لوازم بهداشتی انجام داد.
  •  به هنگام آزمایش، همه اجزاي لوله کشی فاضلاب ساختمان باید آشکار و قابل بازرسی باشد.
  • آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت و یا در صورتی که مصالح لوله کشی و اتصال ها در برابر فشار ارتفاع(استاتیک) ساختمان مقاوم باشند، به طور یکجا براي کلیه شبکه لوله کشی انجام شود.
  • در حالتی که کلیۀ شبکۀ لوله کشی به طور یکجا با آب آزمایششود باید همۀ دهانه هاي باز شبکۀ لوله کشی، جز بالاترین دهانۀ باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله ها با آب پر شود .پساز مدت 15 دقیقه باید همۀ قطعات و اتصال ها مورد بازرسی قرارگیرد و نشت آب مشاهده نشود .در صورت مشاهده نشت آب باید قطعۀ معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم یا تعویض شود و آزمایشبا آب تکرار شود .در این روش آزمایش شبکۀ لوله کشی فاضلاب و هواکش ممکن است با هم انجام گیرد.
  • در حالتی که شبکۀ لوله کشی قسمت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچه هاي بازدید و دسترسی، که روي لولۀ قائم پیشبینی شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسیم شود و آزمایشبا آب در هر منطقه به طور جداگانه صورت گیرد .در هر منطقه، جز بالاترین 3 متر، فشار آزمایشی با آب نباید از 3 متر ستون آب کمتر باشد و هیچیکار قطعات با اتصال ها نباید در معرض فشاری کمتر از 3 متر قرار گیرد .در صورت مشاهده  نشت باید قطعۀ معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم و تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شود .در این روش آزمایش شبکۀ لوله کشی فاضلاب باید جدا از شبکۀ لوله کشی هواکش انجام گیرد.
نظرها: 0

دیدگاهی وجود ندارد

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما را نمیتوان منتشر کرد. بخشهای مورد نیاز علامتگذاری شده اند*